Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

MONITORING

 

Zarządzenie Nr 3/2020

Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerminie

z dnia 25.09.2020 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerminie

 

na podstawie art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506.) zarządzam co następuje:

 

§ 1

Wprowadza się Regulamin funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerminie, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.


 

§ 2

Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Dyrektorowi GBP w Czerminie.


 

§ 3

Pracowników Biblioteki zobowiązuje się do zapoznania z zapisami niniejszego regulaminu wraz z załącznikami.


 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia

Nr 3/2020

z dnia 25.09.2020 r.

 

 

R E G U L A M I N

funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego

na terenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerminie

 

§ 1

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerminie i w obiektach budowlanych stanowiących mienie Biblioteki i na terenie wokół takich nieruchomości i obiektów budowlanych (zwanego dalej „monitoringiem”), reguły rejestracji i zapisu informacji z monitoringu oraz sposób zabezpieczenia zapisu z kamer monitoringu, a także możliwość udostępniania zgromadzonych w ten sposób danych.

2. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek oraz pomieszczeń socjalnych.

3. Administratorem systemu monitoringu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Czerminie, zwana dalej Biblioteką.

 

§ 2

Celem instalacji monitoringu w Bibliotece jest:

 1. zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,

 2. ochrona mienia Biblioteki,

 

§ 3

  1. System monitoringu wizyjnego obejmuje w szczególności: kamery, rejestratory, okablowanie i oprogramowanie monitoringu, a ponadto stanowisko umożliwiające podgląd obrazu z kamer i rejestratory (rejestrator).

  2. Biblioteka posiada monitoring wewnętrzny (wewnątrz budynku) oraz zewnętrzny (obejmujący obszar wokół budynku).

  3. Kamery monitoringu znajdują się:

a. Jedna kamera przed wejściem do budynku GBP w Czerminie.

b. Jedna kamera na korytarzu, która monitoruje przejście pomiędzy drzwiami zewnętrznymi do budynku biblioteki a drzwiami wewnętrznymi do pomieszczeń bibliotecznych.

c. Dwie kamery monitorujące poszczególne pomieszczenia biblioteki.

  1. Do zapoznania się z zapisami z kamer i rejestratorów z monitoringu upoważniony jest - Dyrektor GBP w Czerminie

 

§ 4

 1. Monitoring funkcjonuje całodobowo.

 2. Rejestracji i zapisowi na nośniku danych, podlega tylko obraz z kamer systemu monitoringu wizyjnego, bez rejestracji dźwięku.

 3. Dane pochodzące z monitoringu uważane są za dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej Rozporządzeniem.

 4. Nagrania obrazu zawierające dane osobowe pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, Administrator przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowuje przez okres nie dłuższy niż 30 dni od dnia nagrania.

 5. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony w ust. 4 ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

 6. Po upływie okresów wskazanych w ust. 4 i 5 uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

 

§ 5

1. Informacja o funkcjonowaniu monitoringu wizyjnego podawana jest poprzez rozmieszczenie tablic z piktogramem kamery na terenie i przy wejściach na obszar objęty monitoringiem.

2. Na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Biblioteki zamieszcza się klauzulę informacyjną w rozumieniu art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia, której treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

3. Dane zapisane na nośnikach nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnieniu w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.

4. Udostępnianie nagrań jest możliwe organom w szczególności Sądom, Prokuraturze, Policji lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Udostępnienie następuje po wyrażeniu zgody przez Dyrektora.

5. Osoba zainteresowana zabezpieczeniem zapisu z monitoringu wizyjnego na potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się do Dyrektora Biblioteki z pisemnym wnioskiem o sporządzenie jego kopii, wskazując dokładną datę, a także czas i miejsce zdarzenia.

6. Kopia sporządzona na pisemny wniosek osoby zainteresowanej przechowywana jest w zamkniętym pomieszczeniu i udostępniania wyłącznie uprawnionym organom. W przypadku bezczynności uprawnionych organów kopia jest niszczona po upływie trzech miesięcy od dnia jej sporządzenia, a z czynności tej sporządza się protokół.

7. Zapis z monitoringu wizyjnego wydawany jest osobie uprawnionej za pokwitowaniem.

 

§ 6

Regulamin monitoringu dostępny jest na stronie internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerminie oraz w siedzibie Administratora.

§ 7

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerminie.

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

funkcjonowania, obsługi i eksploatacji

monitoringu wizyjnego

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

 

 1. Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach stosowanego monitoringu wizyjnego jest Gminna Biblioteka Publiczna w Czerminie (adres: Czermin 454, 39-304 Czermin; adres e-mail: gbpczermin@o2.pl, numer telefonu: 17 584 35 76).

 2. Administrator powołał inspektora ochrony danych (dane kontaktowe: adres e-mail: inspektor@cbi24.pl

 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony mienia Biblioteki.

 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres nieprzekraczający 30 dni od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO w związku z art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

 7. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.

 8. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo do:

 • do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz stosowanych w tym zakresie informacji, a także otrzymania ich kopii w uzasadnionych przypadkach;

 • prawo żądania usunięcia danych jej dotyczących;

 • prawo do ograniczenia przetwarzania;

 • prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

 1. Państwa dane nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, lecz w uzasadnionych przypadkach mogą zostać przekazywane osobom, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań w związku z ich uzasadnionym interesem prawnym (interes realizowany przez stronę trzecią), a także mogą zostać udostępnione podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 

 

 

 

 

 

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Luty 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny