Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

ORGANIZACJA

Organizacja Biblioteki.

 

 

Siedzibą Biblioteki jest miejscowość Czermin.

Terenem jej działania jest Gmina Czermin.

Nadzór merytoryczny nad działalnością sprawuje Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie.

W skład „Biblioteki” wchodzą:

 1. Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą w Czerminie.

 2. Filie biblioteczne z siedzibą w : Brniu Osuchowskim, Otałęży i Trzcianie.

Szczegółową organizację określa Regulamin Organizacyjny jako załącznik do Statutu Biblioteki.

Działalność.

 1. Biblioteka działa w celu zachowania dziedzictwa narodowego, organizując dostęp do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej oraz oświaty. Służy do zaspakajania potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców Gminy.

 2. Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

  - gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,

  - udostępnianie zbiorów bibliotecznych,

  - prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej, popularyzatorskiej,

  - zachęcenie mieszkańców Gminy Czermin do czytelnictwa,

  - umożliwienie korzystania z zasobów innych bibliotek w ramach wymiany między-bibliotecznej,

  - prowadzenie form pracy z czytelnikiem służących popularyzowaniu książki, czytelnictwa, nauki, sztuki, oraz upowszechnianiu dorobku kultury Gminy,

  - udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym i niepełnosprawnym,

  - dokształcanie i doskonalenie zawodowe pracowników Biblioteki.

Organy Biblioteki i jej organizacja.

Na czele Biblioteki stoi Dyrektor, którego powołuje i odwołuje Wójt Gminy.

Dyrektor GBP jest organem zarządzającym Biblioteką.

 1. Kieruje działalnością Biblioteki i reprezentuje instytucję na zewnątrz.

 2. Do zakresu działania Dyrektora w szczególności należy :

  - dbałość o prawidłowe funkcjonowanie Biblioteki,

  - sporządzanie planów finansowych, rzeczowych oraz sprawozdań i wniosków,

  - nadzór nad efektywnym i racjonalnym gospodarowaniem środkami finansowymi i materiałowymi Biblioteki.

Szczegółowy zakres kompetencji i obowiązków Dyrektora określa Regulamin Organizacyjny Biblioteki.

Majątek i zasady finansowania Biblioteki.

 1. Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami w odrębnych przepisach finansowych instytucji kultury.

 2. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy zatwierdzony przez Wójta Gminy, z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.

 3. Działalność Biblioteki finansowana jest ze środków publicznych w ramach otrzymania dotacji podmiotowej, dotacji celowej z budżetu państwa, dotacji celowej z budżetu Gminy, darowizn, przychodów z pobieranych opłat i innych źródeł.

 4. Wysokość dotacji podmiotowej dla Biblioteki ustalana jest na podstawie projektu planu finansowego sporządzonego przez Dyrektora Biblioteki przekazanego Wójtowi Gminy Czermin w terminie do 31 października każdego roku.

 5. Nadzór nad gospodarką finansową sprawuje Wójt Gminy Czermin.

 6. Obsługę księgowo-finansową GBP prowadzi Główny Księgowy GBP.

Biblioteka funkcjonuje w oparciu o Statut nadany przez Organizatora i Regulaminy :

 1. Organizacyjny

 2. Pracy

 3. Wypożyczalni

 4. Czytelni

 5. Skontrum

 6. Wynagrodzenia pracowników Biblioteki

Regulaminy są wprowadzone w życie zarządzeniami Dyrektora Biblioteki.

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Luty 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny