Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

RODO - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Katarzyna Jakubiec, adres e-mail: inspektor@cbi24.pl

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA -o przetwarzaniu danych osobowych w GBP Czermin. - przepis prawa
 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Dz.U.UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1; „dalej jako RODO” informuję, że:

1) Administratorem Państwa danych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Czerminie (adres: Czermin 454, 39-304 Czermin; adres e-mail: gbpczermin@o2.pl, numer telefonu: 17 584 35 76).

2)  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3)  Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu rejestracji jako czytelnika biblioteki, świadczenia usługi dostępu do zasobów i ich wypożyczania.
4)  W związku z powyższym podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z Ustawą z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach  (obsługa użytkowników, w tym udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz prowadzenie działalności informacyjnej) i Ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (realizacja obowiązków z zakresu prowadzenia statystyki) oraz na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit.a RODO) w zakresie danych kontaktowych.
5)  Państwa dane będą przetwarzane przez okres 5 lat od zakończenia aktywności czytelnika. W przypadku wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych innych niż wynikające z przepisów prawa, Pani/Pana dane będą przetwarzane do momentu jej wycofania.
6 )  Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
7)  Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
8)  W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwa następujące prawa:

a)  prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b)  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c)  prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d)  prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).
e)  w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9)  Podanie przez Państwa danych w związku z ciążącym na Administratorze obowiązkiem prawnym jest obowiązkowe, a ich nieprzekazanie skutkować będzie odmową rejestracji jako czytelnika. Nieprzekazanie danych udostępnianych dobrowolnie pozostaje bez wpływu na rozpoznanie sprawy.
10)  Państwa dane mogą zostać przekazane dostawcy elektronicznego systemu bibliotecznego, a ponadto ujawnione upoważnionym przez Administratora osobom, a także innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa.

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Luty 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny